Mangled name

?GetPropertyAttributes@Object@v8@@QAE?AV?$Maybe@W4PropertyAttribute@v8@@@2@V?$Local@VContext@v8@@@2@V?$Local@VValue@v8@@@2@@Z

Exported by

sizefilenameversion
84853904WeMod.exe6.1.3