Mangled name

?flip@cv@@YAXAEBV_InputArray@1@AEBV_OutputArray@1@H@Z