Mangled name

?EdgeToPointIndexBeginRW@mdlC_Topology@mdf@@QEAA?AV?$mdlC_PointerRW@UtpoS_Double@mdf@@@2@XZ

Imported by

sizefilename
7002392viewerServer.exe