Mangled name

?split4@gapi@cv@@YA?AV?$tuple@VGMat@cv@@V12@V12@V12@@std@@AEBVGMat@2@@Z