Mangled name

?setContext@SkShader@@UEAA_NAEBVSkBitmap@@AEBVSkPaint@@AEBVSkMatrix@@@Z

Exported by

sizefilenameversion
8230112gkmedias.dll32.0a1 Debug