Mangled name

??T@YA?AVGMat@cv@@AEBV01@AEBVGScalar@1@@Z