Mangled name

??0?$BaseT@V?$ValueT@V?$NodeT@VCValueNodeImpl@GenApi@@@GenApi@@@GenApi@@@GenApi@@QEAA@XZ

Exported by

sizefilenameversion
1677312GenApi_MD_VC80_v2_4.dll2.4.0.0