Mangled name

?GetParameterName@dolbydigital@@YA?AV?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$STLAllocator@G@SmallBlockAllocator@utility@dvacore@@@std@@W4ParameterID@1@@Z

Imported by

sizefilename
264312AmioDolby.amio
311496AmioDolby.amio