Mangled name

?ms_PropertyMember_m_strResourceFilePath@eCVisualMeshDynamic_PS@@2V?$bTPropertyType@VeCVisualMeshDynamic_PS@@VbCMeshResourceString@@@@A

Exported by

sizefilenameversion
11472896Engine.dll1, 60, 25931, 29
11501568Engine.dll1, 51, 25931, 0