Mangled name

?getHttpVersionFromLine@CHttpHeaderResponse@@AAE?AV?$basic_string@_WU?$char_traits@_W@std@@V?$allocator@_W@2@@std@@V23@@Z

Exported by

sizefilenameversion
1373696vpncommon.dll4, 6, 04056